Меню
Кошница

Oбщи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА www.Ivon.bg   

 

I.ПРЕДМЕТ

Благодарим Ви, че посетихте страницата ни! Ние от www.ivon.bg  Ви информираме, че използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.ivon.bg, вие декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.

''Общи условия'' представляват договор с който получавате правото да използвате услугите на ДОСТАВЧИКЪТ при спазване на условията по-долу. Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите ''Общи условия'' и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите ''Общи условия'', като изменените ''Общи условия'' влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯТ от момента на публикуването им в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ.

Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Комплекс.БГ” ООД,  с ДДС номер : BG206003884, със седалище: грПлевен, ул. „Васил Левски“ 60, ет. 4, офис 12, и адрес на управление: гр.Плевен жк. „Сторгозия“, бл.67, вх. Е, ап. 7, управител: Таня Веселинова Павлова, и вас като потребители и/или посетители и имат за цел да уредят условията, при които “Комплекс.БГ” ООД предлага продуктите, предоставени на или чрез електронния магазин в уебсайта www.ivon.bg 

Сайтът www.ivon.bg  е собственост на “Комплекс.БГ” ООД

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия.

Ползвателите под 18 години трябва да представят изрично съгласие от родител/попечител, за използването на услугите.

Последна актуализация : 01.03.2021 г.


І. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

1.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.       Наименование на Доставчика: “Комплекс.БГ” ООД;

2.       Седалище: гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ 60, ет. 4, офис 12

3.       Адрес на управление: гр.Плевен жк. „Сторгозия“, бл.67, вх. Е, ап. 7

4.       Данни за кореспонденция: гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ 60, ет. 4,      офис 12

5.       Вписване в публични регистри: БУЛСТАТ: BG206003884

6.       Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

IІ. ДЕФИНИЦИИ

2.1. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, звук, файлове, софтуер, фотографии, графики, видео материали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите и съдържанието на личната страница и блога, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на ДОСТАВЧИКЪТ с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

2.2. Потребител(и): потребителите са:

2.2.1. Регистриран потребител – това е лице, което след извършена регистрация ползва услугите на уеб сайта на ДОСТАВЧИКЪТ и ползва персонален акаунт с информация относно неговите действие в уебсайта.

2.2.2. Нерегистриран потребител - това е лице, което използва функционалностите на сайта без да се регистрира; също може да финализира поръчки на продукт-/и, но информацията за всяко негово действие не се съхранява в архивите на уебсайта.

2.3. "Злоумишлени въздействия" са действия или бездействия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по приложимото право на друга страна, както и действия или бездействия, които нарушават Интернет етиката, добрите нрави или нанасят вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи. Злоумишлени са следните неизчерпателно изброени действия: изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите чрез изпращане на нежелани IP пакети с цел генериране на нежелан трафик (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на "троянски коне" (Trojan horses), предизвикване инсталация на вируси (viruses), системи за отдалечен контрол и за следене на чужда информация (sniff), смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, други подобни.

2.4. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

2.5. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

2.6. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

2.7. „ПОТРЕБИТЕЛ”, „КЛИЕНТ“ е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ информационни услуги и ресурси, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и условия.

2.8.ДОСТАВЧИК“, „СОБСТВЕНИК“, „НИЕ“, „Ivon.BG“  е “Комплекс.БГ” ООД, регистрирано по ДДС.

2.9"Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

2.10"Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

2.11“Блог” е Уебсайт, чието съдържание редовно бива допълвано с коментари, описания на събития, файлове и други информационни материали, представени в хронологичен ред.

2.12. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

2.13„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

2.14„ПРОДУКТ/И“, „СТОКИ“ са предлаганите за продажба продукти, които са налични в каталога на ДОСТАВЧИКА.

2.15. „Поръчка“ е всяка постъпила в базата данни на ДОСТАВЧИКА информация за закупуване на Стоки от каталога на уебсайта на ДОСТАВЧИКА. Поръчка е също подадена по телефона заявка за закупуване на Стоки от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.15. „БЪРЗА ПОРЪЧКА“ е поръчка постъпила в базата данни на ДОСТАВЧИКА, чрез бутона ''БЪРЗА ПОРЪЧКА'' намиращ се на всяка продуктова страница. Същата дава възможност да се финализира поръчка, предоставяйки минимум едно име и телефонен номер.

2.16. "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което ДОСТАВЧИКА се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.

2.17. „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ - операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.

2.18. „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

2.19. „ОНЛАЙН МАГАЗИН“, „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“ - Онлайн магазинът е достъпен на адрес в Интернет www.ivon.bg  чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от www.ivon.bg стоки.

 

ІIІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта на ДОСТАВЧИКA („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта на ДОСТАВЧИКA.(„нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”).

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес www.ivon.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта на ДОСТАВЧИКА. С всяко ползване на уебсайта на ДОСТАВЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е непълнолетен, той декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия, а ако е под 14-годишна възраст, изявлението за съгласие се извършва от негов родител или настойник.

3.3. За да може да използва всички услуги на уебсайт на ДОСТАВЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, изявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

3.4. В процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.5. С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от ДОСТАВЧИКА услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, а в случаите на т. 3.2, предложение последно, родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на ДОСТАВЧИКА данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или неговият родител или настойник, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

3.6. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже регистрацията и да откаже изпращане на поръчката.

3.7. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

 

IVТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява желанието си да поръча и купи Стока от уебсайт на ДОСТАВЧИКА като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на ДОСТАВЧИКА от негово име. С натискане на бутона за поръчка Потребителят прави обвързваща поръчка за продукти, изброени в количката. Всички въведени данни се показват за преглед преди да бъде изпратена обвързващата поръчка.

4.2. ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление ДОСТАВЧИКЪТ прави по електронен път (имейл) или по телефона.

4.3. Доставчикът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или цялата Поръчка по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи ДОСТАВЧИКЪТ уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯТ чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.

4.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента потвърждение за готовност за получване на пратката.

4.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.6. Договорът за покупко-продажба, сключен между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА може да се анулира едностранно от ДОСТАВЧИКА, когато прецени, че това накърнява или застрашава неговите интереси.

 

V.ПОРЪЧКА

5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да направи Поръчка от каталога на уебсайт на ДОСТАВЧИКА чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки.

5.2. Всяка добавена в количката за покупки Стока може да бъде купена, ако е налична.

5.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ДОСТАВЧИКА във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

5.4. С изпращането на поръчката ПОТРЕБИТЕЛЯТ разрешава на ДОСТАВЧИКА да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

5.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от ПОТРЕБИТЕЛЯ Поръчка, за което следва да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата, във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

5.5.1 Предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

5.5.2.Стоката не е налична и не може да бъде доставена. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

5.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще поеме всички преки разходи по връщането на Стоки предлагани от ДОСТАВЧИКА в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от ДОСТАВЧИКА. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лица, различно от превозвача.

 

VI. ЦЕНИ

6.1. Всички цени в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ са в Български лев.

6.2. Всички цени в в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ са с включено ДДС.

6.3. Цените на продуктите не включват доставка на продукта до избран от Потребителя адрес. Доставката се начислява отделно от цената на продукта. Доставката на продукт на територията на Българя, за сума над 99.99 лв. е безплатна до офис на куриер.

6.4. Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на продуктите в сайта, Доставчикът, има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

6.5. Доставчикът си запазва правото да изтегли всички продукти от електронния магазина на уебсайта и може по свое усмотрение да откаже да обработи поръчка, по каквато и да е причина по всяко време, без да се засягат законовите права на Потребителя. Доставчикът няма да носи отговорност пред Потребителя или трета страна поради оттегляне, на който и да е продукт от електронния магазин или отказ за обработка, на каквато и да е поръчка.

6.6. При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

 

VII. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИ

7.1. Всеки представен в сайта продукт, е съпътстван от цена и основни характеристики. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени.

7.2. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

7.3. Доставчикът не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на продуктите

 

VIII. ЦВЕТОВЕ

8.1. Представените продукти са такива, каквито се виждат на съпътстващите снимки. Доставчикът не поема отговорност за малки отклонения в цвета на продукта.

 

IX. ПЛАЩАНЕ

9.1. ДОСТАВЧИКЪТ ползва Наложен платеж, чрез Пощенски паричен превод като основен метод за плащане. Като алтернативни методи за плащане PayPal и банков превод. Не се приемат плащане в брой!

9.2. Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който освобождава ДОСТАВЧИКЪТ от задължението да издавате Фискална касова бележка, е плащането към Вас да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, какъвто са Еконт, Спиди и Лео Експрес. Самата услуга Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод не налага допълнителни усилия от страна на търговеца или неговия клиент.

9.3. За направеното от клиента плащане куриерската фирма издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.

9.4. „Лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, но не приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон (например, банкови парични преводи и пощенски парични преводи), не попада в обхвата на задължените по чл. 3 лица, съответно за него не е налице задължение по чл. 52м за подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г. Поради тази причина онлайн магазин IVON.bg няма задължение да бъде вписан в регистъра на НАП.

9.5. Всеки Потребител, който желае да получи фактура, следва да отбележи това в своята поръчка.

 

X. ДОСТАВКА

10.1. ДОСТАВЧИКЪТ използва за превозвач услугите на куриерски фирми Еконт и Спиди.

10.2. Всички Стоки от категория ''Разпродажба'' са с доставка 24 ч. Всички поръчки направени и потвърдени до 16:00 ч. в работен ден се изпращат в същия ден.

10.3. Всички останали Стоки се доставят в рамките на 5-7 работни дни. По независими от ДОСТАВЧИКА причини, доставката може да отнеме до 10 работни дни (Празници в съответната страна партньор на ДОСТАВЧИКА; лоши метеорологични условия; забавяне от страна на Превозвач и др.)

10.4. Поръчки направени през почивни дни, празнични дни и неработни дни се обработват и изпращат на първият работен ден след тях. Доставчикът си запазва правото при по натоварени дни да променя срока на обработка и изпращане, като не е задължен да уведомява клиентите за това.

10.5. След финализиране на Поръчката, ДОСТАВЧИКЪТ се свързва с ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез телефонно обаждане в работно време. Изпращането на Пратката се прави само след потвърждение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез телефонно обаждане, а в краен случай и чрез потвърждение по електронната поща. След като Стоката е налична за изпращане, ДОСТАВЧИКЪТ отново се свързва с ПОТРЕБИТЕЛЯТ, за да бъде уведомен за изпращането на Пратката.

10.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури лице на посочения адрес, който да подсигури приемането на пратката. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

10.7. Доставката до адрес се извършва с куриер на фирми Еконт и Спиди от 9.00 до 17.30 часа. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ или доверено негово лице не са открити на адреса, куриера звънни на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, за да уточнят нов час и ден за повторна доставка.

10.8. Доставки не се извършват в Неделя и официални празници. В събота доставките се извършват до обяд (13:00 ч.)

10.9. Цена за доставка за Поръчка с наложен платеж до 99.99 лв - доставката се поема от ПОТРЕБИТЕЛЯТ. Цена за доставка за поръчка с наложен платеж над 100.00 лв до офис на куриер- доставката се поема от ДОСТАВЧИКЪТ.

 

XI. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕН ПРОДУКТ

11.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от един или повече от поръчаните продукти в 14-дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадения продукт е във вида, в който е доставен, в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Българския Закон за защита на потребителя (ЗЗП).

11.2. Доставката по връщането на продукта се поема от ПОТРЕБИТЕЛЯТ по негов избор на куриерска компания. Адрес за връщане: Гр. Плевен, ул. Васил Левски-60, офис 12, за Таня Павлова, тел. +359 884 22 46 53

11.3. За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ попълва формуляр за връщане на продукт в 14-дневен срок от получаването на продукта. След това е необходимо  да попълни специално генерираната форма за връщане на продукт, която ще намери в раздел „Условия за връщане на продукти“.

11.4. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да уведоми или да попълни формуляр за връщане на продукт, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

11.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати обратно на ДОСТАВЧИКЪТ продукта не по-късно от 14 дни от деня, в който го е получил.

11.6. Доставчикът извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта само по банков път. За целта е нужно ПОТРЕБИТЕЛЯТ да изпрати данни за банкова сметка, по която да се осъществи връщането на сумата.

11.7. В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на Стоките, ПОТРЕБИТЕЛЯТ го връща за сметка на ДОСТАВЧИКЪТ и се изпраща друга Стока като заявената. Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да осигури изпращането на желаната от ПОТРЕБИТЕЛЯТ Стока, то ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да реши дали иска да получи други Стоки от ДОСТАВЧИКЪТ. В този случай разходите за връщане и изпращане на новата Стока е за сметка на ДОСТАВЧИКЪТ.

11.8. В случай на искане от ПОТРЕБИТЕЛЯТ за подмяна на Стока, ДОСТАВЧИКЪТ може да изпрати Стока до ПОТРЕБИТЕЛЯТ, само ако е тя е налична. В този случай транспортните разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

11.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява получените от ДОСТАВЧИКЪТ Стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от ''Закон за защита на потребителите''. За да бъдат върнати обратно закупените Стоки задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката и без да има аромати. Стоките трябва да отговарят на вида, в който са получени от ПОТРЕБИТЕЛЯТ. На връщане и отказ не подлежат Стоки, които не отговарят на тези условия съгласно ''Закон за защита на потребителите''.

11.10. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство и ще откаже всяка РЕКЛАМАЦИЯ на продукт, върнат с разкъсани или липсващи пликове, кутии, липсващи етикети, следи от носене, пране. 

11.11. Съгласно чл. 57 ал. 5. от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ И ПОДМЯНА - Долна част на бельо - бикини, боксерки, прашки, слипове, бодита, както и чорапи и други продукти, характеризиращи се като долно бельо и еротично бельо. Изрично не се допускат също и комплекти, в които е включено долно бельо (бикини, прашки, боксерки). Не се допускат връщане на продукти със скъсани етикети, миризми по тях от прахове, кремове, парфюми и цигарен дим. При установяване на нередност, ние имаме право и ще откажем рекламацията или по преценка ДОСТАВЧИКЪТ може да възстанови половината от сумата без да се включва доставка.

11.12. Бански костюми не могат да се връщат, а само да се подменят за друг размер или модел.

11.13. При връщане или подмяна на закупена Стока транспортните разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯТ и не се възстановяват.

 

XII.  РЕКЛАМАЦИИ

12.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед са открити несъответствия с договора за продажба.

12.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или ДОСТАВЧИКЪТ е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

12.3. При предявяване на рекламацията на стока ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното и за отбив от цената.

12.4. Рекламацията се предявява с попълване на формуляр за рекламация. При предявяване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

12.5. При подаване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително прилага следната информация:

- 1. Имена, телефон, имейл, номер на поръчка;

- 2. Име на продукта;

- 3. Номер на банкова сметка по която желае да му се възстанови сумата.

12.6. Всички стъпки за връщане и подмяна на Стоки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да открие в ''Рекламации'' и да използва подаването на заявка за ''формуляр за връщане''

12.7. Рекламация на продукти не може да се предявява на стоките описани в точка 11.10 и 11.11.
XIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКA

13.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

13.2. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство ДОСТАВЧИКЪТ съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на ДОСТАВЧИКЪТ, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ДОСТАВЧИКЪТ или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

13.3. ДОСТАВЧИКЪТ има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително чрез услугата „Електронна пощенска кутия”, с цел да предложи информация и реклами относно свои стокипри изрично съгласие от Потребителя.

13.4. ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да предоставя вярна информация относно Стоките, както и посочена цена за артикул.

13.5. ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да изпрати в срок Поръчката до ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен ако по вина на трета страна (ПРЕВОЗВАЧ), ДОСТАВЧИКЪТ е забавил този срок.

13.6. ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да възстанови всички разходи (стойността на Стоката и разходите по връщане на Пратката) в случай на дефектна Стока.

 

XIV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

14.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ, използвайки уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да спазва прилежащите му Общи Условия.

14.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да предостави точен и валиден телефонен номер, адрес за доставка или офис на Еконт или Спиди. 

14.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен, в случай на физическа невъзможност да приеме Пратката на адрес, да осигури друго лице и да го упълномощи да приеме и заплати разноските (Наложен платеж и цена за доставка) по Пратката, ако има такива.

14.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си

14.5. с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”.

14.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен:

*         да плати цената на заявената от него стока;

•         да получи стоката;

•         да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

•         да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

•         да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

•         да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на електронния магазин;

•         да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;

•         да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина.

 

XV. ОГРАНИЧАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

15.1. ДОСТАВЧИКЪТ  прави всичко възможно за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ДОСТАВЧИКЪТ  не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт.

15.2. Услугите на ДОСТАВЧИКЪТ се базират на информация, получена директно от производителите. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на поместените в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ данни, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.

15.3. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако даден продукт в действителност не е със същият цвят и характеристични данни както е предложен в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ. Въпреки, че изображенията на Стоките в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ се заснемат с професионална техника, напълно възможно е да има известни разлики в реалния цвят на даден продукт.

15.4. Доставчикът  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.

15.5. Доставчикът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

15.6. Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Oбщи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

15.7. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати - като нaпример временно прекъсване на достъпа до уебсайта, поради технически причини и други.

15.8. Доставчикът не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

15.9. Доставчикът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

15.10. Доколкото Доставчикa не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;

15.11. Доставчикът  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;

 

XVI. АВТОРСКИ ПРАВА

16.1. Съдържанието в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики - e собственост на ДОСТАВЧИКЪТ и/или на неговите доставчици и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на ДОСТАВЧИКЪТ и/или на неговите доставчици.

16.2. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на ''Закон за авторското право и сродните му права'', ''Закон за марките и географските означения'' и световното законодателство. Новините в този Сайт са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на ДОСТАВЧИКЪТ е непозволено.


XVII.  ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

17.1. Сайтът може да съдържа линкове към страниците в интернет на трети лица и източници. Ако изберете да използвате тези линкове, напускате сайта www.ivon.bg  и, тъй като ние не контролираме съответните страници, не носим отговорност за тяхното съдържание, публикуваните на тях рекламни материали, предлаганите продукти или услуги, както и за всякакви въпроси или спорове, които могат да възникнат във връзка с тези страници.

17.2. Ние не носим отговорност за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на използването на линкове и страници на трети лица. Съветваме Ви да се запознаете с Oбщите условия за ползване и политиките за поверителност на страниците, които посещавате, тъй като нашите Общи условия и Политиката за защита на лични данни няма да бъдат приложими.

17.3. Доставчикът си запазва си правото по всяко време да премахне линк на www.ivon.bg.


XVIII. РЕГИСТРИРАНИ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

18.1. Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който Ви освобождава от задължението да издавате Фискална касова бележка, е плащането към Вас да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, какъвто са Еконт и Спиди. Самата услуга Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод не налага допълнителни усилия от страна на търговеца или неговия клиент.

18.2. За направеното от клиента плащане куриерската фирма издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.

18.3. Всеки Потребител, който желае издаване на фактура, следва да отбележи това в поръчката си.

 

XIX. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

19.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ДОСТАВЧИКЪТ. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

19.2. При извършване на промени в Общите условия, ДОСТАВЧИКЪТ ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ.

19.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛЯТ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ, при което ДОСТАВЧИКЪТ има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛЯТ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

 

XX. ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

20.1. Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа му до Страницата и в случай на:

 (а) нарушение на настоящите Общи условия;

 (б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или

(в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Доставчика или за организацията му.

 

XXI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

21.1. Настоящите Oбщи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

* при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

* по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

* едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

* при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

* при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

* в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

* в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.


XXII. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

22.1. Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.


XXIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

23.1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


XXIV. АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

В случай, че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н, ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

Ако не сте доволни от който и да е от елементите на сайта www.IVON.bg или не сте съгласни с клауза/и от настоящите Общи условия – следва да прекратите използването на www.IVON.bg.

 

 

Бисквитки

Знаем, че обичате да посещавате различни кътчета от нашия магазин. За да правим сайта ни по-удобен за нуждите ви, сме приготвили ''бисквитки''. Винаги може да ни ''предпишете диета'', като персонализирате правилата за съхранение на "бисквитки" във вашия интернет браузър. А в случай, че искате да знаете рецептата на "бисквитките" - посетете Защита на личните данни (GDPR).